Privacy voorwaarden

Privacyverklaring van ons kantoor

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, gelieve ons via brief of e-mail te contacteren.

Verwerkingsdoeleinden

Ons kantoor verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer en adviesactiviteiten, als verantwoordelijke voor de verwerking:
– om onze taken als dienstverlener van bemiddelingsdiensten  te kunnen nakomen, met inbegrip van klantenbeheer, precontractuele werkzaamheden  voor de contracten die u via ons kantoor sluit en de uitvoering en het beheer van die contracten
– voor de uitvoering van alle verplichtingen die aan ons kantoor worden opgelegd door administratieve, reglementaire en wettelijke bepalingen (facturatie, fiscale bepalingen, …)
– voor het profileren en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
a. toestemming
b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
d. noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons kantoor verbonden zijn of met enige andere partner van ons kantoor.

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan de verzekeringsondernemingen met wie uw contract gesloten werd, andere tussenkomende verzekeringsondernemingen, de professionele raadgevers waarop u beroep doet, experten of andere verwerkers.

We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere boekhoudkundige vereisten).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u verzocht om:
– een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van ons kantoor of
– een gehandtekende en gedateerde brief te sturen  naar het adres van ons kantoor

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direkte marketing.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).